OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej aj „OP”) predávajúceho upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou uzatváranou medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.vodyvskle.sk (ďalej len „e-shop”).
1.2 Predávajúcim je spoločnosť sCOOLing, s.r.o. so sídlom Hlavná 132/2, 953 05 Zlaté Moravce, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29757/N, IČO: 46340840, DIČ: 2023338922, IČ DPH: SK2023338922 , tel. +421 949 652 167, e-mail: info@vodyvskle.sk (ďalej len „predávajúci”).
1.3 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom internetového obchodu. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky e-shopu, spôsob doručenia a celkovej cene objednávky, spracované systémom obchodu.
1.4 Používaním web-stránok e-shopu a potvrdením objednávky zo strany kupujúceho dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami OP.
1.5 Tieto obchodné podmienky sú platné až do vydania nových obchodných podmienok.

2. Objednávka tovaru, storno objednávky

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na www.vodyvskle.sk
2.2 Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná systémom e-shopu a na e-mail kupujúceho bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú podľa potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom priebehu vybavovania objednávky.
2.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”).
2.4 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 12 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť e-mailom alebo telefonicky. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho. V prípade stornovania potvrdenej objednávky po lehote 12 hodín má predávajúci právo požadovať od kupujúceho uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
2.5 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
a) objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (nedostupnosť, nesprávne uvedené telefónne číslo, neodpovedá na e-maily …)
b) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14 kalendárnych dní.

3. Platobné a dodacie podmienky

3.1 Predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané s platnou sadzbou DPH. Ceny tovarov sú záväzné a účinné okamihom ich zverejnenia na  e-shope. V prípade úpravy ceny je rozhodujúca cena uvedená u objednaného tovaru v čase doručenia objednávky.
3.2 Kupujúci môže platiť za tovar:
a) platobnou kartou na internetovom obchode
b) prevodom na účet (na základe predfaktúry, ktorú obdrží kupujúci spolu s potvrdením objednávky e-mailom). Účet predávajúceho je IBAN: SK78 1100 0000 0029 2086 2518
c) platbou na dobierku( platba na dobierku je spoplatnená sumou 1€ )
3.3 Platba je možná v mene EUR.
3.4 Tovar štandardne dodávame len v rámci Slovenskej. Tovar do ostatných štátov EÚ odošle predávajúci len po dohode s kupujúcim. Cena za dopravu mimo územia SR bude kupujúcemu oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného tovaru.
3.5 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
3.6 Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho dodaný v čo najkratšej dobe. Dodacia lehota na dostupný tovar sú max. 4 pracovné dni (SR) od potvrdenia prijatia objednávky (v prípade úhrady priamym vkladom alebo prevodným príkazom na účet predávajúceho sa lehota na dodanie začína počítať od pripísania platby na účet predávajúceho, t.j. nie od potvrdenia objednávky). Dodacia lehota u nedostupného tovaru je individuálna a zákazník bude o konkrétnom časovom trvaní dodacej lehoty individuálne informovaný pri potvrdzovaní prijatia objednávky.
3.7 O expedovaní tovaru je kupujúci informovaný e-mailom.
3.8 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) kuriérskou službou,
b) osobný odber v Zlatých Moravciach

3.9 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru na dodaciu adresu podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena za dopravu tovaru na určené miesto je nasledovná:

a) dodanie kuriérskou spoločnosťou GLS pri objednávke tovaru do 60 € s DPH – 5,99 € s DPH,

b) dodanie kuriérskou spoločnosťou GLS pri objednávke tovaru nad 60 € s DPH  – 0 € s DPH,

c) osobné vyzdvihnutie v Zlatých Moraviach – 0 € s DPH,

3.10 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky. Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za dodaný, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru.
3.11 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Kupujúci aj predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru.
3.12 Ak neprevezme kupujúci dodávku tovaru podľa kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci je tiež oprávnený vyúčtovať kupujúcemu, ktorý je podnikateľom, majetkovú ujmu, ktorá mu porušením povinnosti kupujúceho prevziať tovar vznikla (najmä náklady na dodanie tovaru, balného atď.).

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy. Vrátenie tovaru

4.1 Kupujúci je v súlade so zákonom č. 102/2014 § 7 ods. 1 oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
4.2 O uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy informuje kupujúci predávajúceho jednoznačným oznámením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom na adresu uvedenú v bode 1.2). Kupujúci sa odstúpením od kúpnej zmluvy zaväzuje, že vrátený tovar bude v pôvodnom nepoškodenom obale, tovar nebol použitý, je nepoškodený a kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.). V oznámení o odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol, dátum nákupu a predložiť originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru.
4.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru (na základe dohody vopred). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
4.4 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho na základe zmluvy prijal. Platby za zakúpený tovar však budú uhradené až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho. Predávajúci vráti peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal, ak sa nedohodnú inak. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť na splnenie povinností predávajúceho vyplývajúcich z platných daňových predpisov – napr. potvrdenie prijatia dobropisu a pod.
4.5 Po prevzatí vráteného tovaru predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi jeho stav. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave alebo nekompletný, má predávajúci právo znížiť cenu vráteného tovaru najmä o náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (ide o zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru). Predávajúci si však pri výraznom porušení podmienok vrátenia tovaru (uvedené v bode 4.2) vyhradzuje právo neakceptovať požiadavku odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady predávajúceho späť kupujúcemu.

5. Alternatívne riešenia sporov

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránkehttp://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra.
6.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
6.3 Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.